Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Gmina Nowa Sól - Miasto - Wydział Społeczno-Administracyjny

Symbol wydziału: SA
Nazwa: Wydział Społeczno-Administracyjny
Telefon: 068 459-03-27 Faks: 068 459-03-58
E-Mail: nowasol@nowasol.pl
Miejsce urzędowania: pokój nr: 110
Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt : 7:30 -15:30, śr: 9:00 - 17:00
WWW: http://www.nowasol.pl
Skrytka ePUAP: /nowasol/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 48' 16.21"N, 15° 43' 0.93"E  


Personel wydziału
Marek Kotarba Naczelnik SA, Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Ball Stanowisko d/s ewidencji ludności Więcej ... [Więcej ...]
Elżbieta Jasińska Stanowisko d/s dowodów osobistych Więcej ... [Więcej ...]
Gabriela Juncewicz Stanowisko d/s rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Więcej ... [Więcej ...]
Jolanta Kabzińska Stanowisko d/s stypendiów szkolnych, pożytku publicznego i spraw społecznych Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Kawszyn Stanowisko d/s rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, Stanowisko d/s rozwiązywania problemów alkoholowych Więcej ... [Więcej ...]
Monika Kaźmierska Stanowisko d/s wojskowych Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Kołodziejska Stanowisko d/s ewidencji ludności, Stanowisko d/s ewidencji ludności Więcej ... [Więcej ...]
Dorota Romańczuk Stanowisko d/s ewidencji ludności; Stanowisko d/s meldunkowych Więcej ... [Więcej ...]
Barbara Sługocka Stanowisko d/s dowodów osobistych Więcej ... [Więcej ...]
Tomasz Sosnowski Stanowisko d/s obrony cywilnej Więcej ... [Więcej ...]
Lidia Strawczyńska Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i świadczeń rzeczowych Więcej ... [Więcej ...]
Anna Szewczyk Stanowisko d/s działalności gospodarczej, Zastępca Naczelnika Wydziału SA Więcej ... [Więcej ...]
Leszek Tomczyk Stanowisko d/s zarządzania kryzysowego Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0054 Patronat wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
1410 Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych oraz wykazu tych informacji dla poszczególnych klauzul
1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony informacji niejawnych
1412 Udostępnianie informacji niejawnych
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
400 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury
402 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności
402.1 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności - NDK
402.2 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności - MBP
402.3 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności - MM
403 Mecenat nad działalnością kulturalną
420 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury fizycznej
423 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
425 Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
426 Wspieranie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną
4461 Przyznawanie zasiłków szkolnych uczniom
4462 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom
4462.1 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom - wnioski
4462.2 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom - wypłata stypendium, faktury
4462.3 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom - rozliczenia z FB
4462.4 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom - zaświadczenia
4462.5 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom - sprawy różne
5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
5010.1 Decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców
5010.2 Zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie
5010.3 Zawiadomienia o pozbawieniu prawa wybierania
5010.4 Zawiadomienia z sądów przed wyborami
5010.5 Protokoły i zalecenia pokontrolne, sprawozdawczość i inna korespondencja
5010.6 Zawiadomienia o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innej gminie
502 Obsługa organizacyjna wyborów
502.1 Organizacja wyborów Prezydenta RP
520 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego
520.4 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego - sprawy finansowe
522 Wspólne zespoły doradcze i opiniodawcze gminy i organizacji pożytku publicznego
523 Wymiana informacji o kierunkach działalności organizacji pożytku publicznego pomiędzy gminą i tymi organizacjami
524 Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego
525 Oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu tej działalności
526 Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
526.57 Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - kontrola
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5310.1 Zgromadzenia
5310.2 Imprezy masowe
5311 Zbiórki publiczne
5312 Mniejszości narodowe
5313 Repatrianci
5340 Obywatelstwo
5341 Ewidencja ludności
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
5342.1 Elektroniczne zgłoszenie pobytu stałego
5342.2 Elektroniczne zgłoszenie pobytu czasowego
5342.3 Elektroniczne zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
5342.4 Elektroniczne zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
5342.5 Nadanie lub zmiana nr PESEL
5342.6 Elektroniczne zgłoszenie wyjazdu za granicę
5342.7 Przepisy prawne
5343 Sprawy meldunkowe
5344 Obsługa dowodów osobistych
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
5345.1 WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL
5345.2 WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
5345.3 INFORMACJIE PRZEKAZYWANE MIĘDZY URZĘDAMI
5345.4 INNA KORESPONDENCJA
5345.5 WYKAZY DZIECI PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU
5345.6 Korespondencja wewnętrzna
5530 Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego
5532 Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie
5533 Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności
5534 Organizacja łączności alarmowej
5535 Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych
5541 Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej
5544 Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia
5545 Akcje przeciwpowodziowe
5550 Plany obrony cywilnej
5551 Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej
5552 Organizacja formacji obronnych
5553 Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej
5554 Organizacja ewakuacji ludności
5555 Zaopatrzenie ludności i zakładów pracy w sprzęt obronny
5556 Baza służąca obronie cywilnej
5557 Popularyzacja obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie
5560 Planowanie w zakresie spraw obronnych
5561 Organizowanie systemu kierowania obronnością
5562 Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
5565 Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie
5566 Przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń
5568 Realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)
5570 Organizacja kwalifikacji wojskowej
5570.1 Organizacja rejestracji osób na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
5570.2 Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
5572.1 Zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu, osadzeniu lub prawomocnym wyroku sądu
5573 Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny
7242 Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówką
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
7330.1 Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
7330.2 Korepondencja dot. Żłobków
7330.6 Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
7332 Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
7334 Ewidencja miejsc noclegowych
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
7340.1 Sprawy różne dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
800 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zdrowia
8010 Programy w zakresie ochrony zdrowia
8031 Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
810 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu pomocy społecznej
8111 Udział w programach i projektach zewnętrznych
8120 Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej
8130 Poradnictwo specjalistyczne
8135 Zapobieganie patologiom społecznym
8141 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej
8141.1 GPPiRPA
8141.2 GPPN - Korespondenjca
8141.3 GPPPR - Korespondencja
8141.4 GPPiRPAiN - Umowy zlecenie
8141.5 Dotacje
8141.6 Placówki wsparcia dziennego
8170 Dobór rodzin zastępczych
8225 Zapewnianie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
8250 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
8250.1 Karta Dużej Rodziny - sprawy różne
8410 Programy działania na rzecz osób niepełnosprawnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij