Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Gmina Nowa Sól - Miasto - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Symbol wydziału: GKŚ
Nazwa: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Telefon: 068 459-03-36; 459-03-39; 459-03-38; Faks: 068 459-03-58
E-Mail: nowasol@nowasol.pl
Miejsce urzędowania: pokoje nr: 206, 207, 208, 209, 216, 214, 219
Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt : 7:30 -15:30, śr: 9:00 - 17:00
WWW: http://www.nowasol.pl
Skrytka ePUAP: /nowasol/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 48' 16.21"N, 15° 43' 0.93"E  


Personel wydziału
Beata Pietrzykowska Naczelnik GKŚ, Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Paulina Bugajska Stanowisko d/s ochrony zwierząt i utrzymania czystości i porządku w mieście Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Kaproń Stanowisko d/s gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej Więcej ... [Więcej ...]
Agata Kozdrowska Stanowisko d/s usług wodnych i opłat z ustawy prawo wodne Więcej ... [Więcej ...]
Tomasz Kubeczak Stanowisko d/s ochrony zieleni i lasów komunalnych Więcej ... [Więcej ...]
Marcin Nowek Stanowisko d/s oświetlenia ulic w mieście, utrzymania cmentarzy i fontann Więcej ... [Więcej ...]
Marcin Rapke Stanowisko ds. drogownictwa, Stanowisko ds. drogownictwa Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Sieczkowska Stanowisko d/s ochrony zwierząt i utrzymania czystości i porządku w mieście Więcej ... [Więcej ...]
Artur Sławnikowski Stanowisko d/s oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i komunikacji miejskiej Więcej ... [Więcej ...]
Marcin Słoński Stanowisko d/s oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i komunikacji miejskiej Więcej ... [Więcej ...]
Ewa Sokołowska Stanowisko d/s oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i komunikacji miejskiej Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0007 Uchwały rady gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0053 Kolegium wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
062 Pogramy
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0750 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi
1431 Udostępnianie informacji publicznej
2010 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach administracyjnych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2121.1 Umowy o pracę na czas określony
2121.2 Informacja o warunkach zatrudnienia
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2151.1 Czystość i zieleń
2151.2 Ochrona zwierząt
2151.3 Oświetlenie
2151.4 Drogi
2162 Karanie
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
220.1 Świadectwa pracy
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2320 Wypadki przy pracy
2321 Wypadki w drodze do pracy i z pracy
2340 Dowody obecności w pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
2600 Źródła zaopatrzenia
2600.1 Ochrona zwierząt
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3121 Podatek rolny
3132 Opłata targowa
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
606 Wnioskowanie o ściganie za wykroczenia określone w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody i środowiska
6120 Ustanawianie form ochrony przyrody
6124 Rekultywacja gruntów rolnych
6130 Ustanawianie i ochrona zieleni, zadrzewień, parków gminnych
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6140.1 Pisma
6224 Pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6231 Informacje o poważnych awariach
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
6234 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów
6236 Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
6237 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów oraz zezwolenia wstępne na prowadzenie instalacji, w której prowadzone są procesy odzysku
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
624.12 Opłaty za zmniejszenie retencji
6251 Decydowanie o dopuszczalnym poziomie hałasu, w tym pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
6253 Pomiary emisji hałasu
6254 Wydawanie opinii w zakresie ochrony przed hałasem
6321 Studium ochrony przeciwpowodziowej
6322 Odszkodowania w związku z zalaniem gruntów podczas powodzi
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6341 Pozwolenia wodnoprawne
6342 Zgłaszanie instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia
6523 Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
6524 Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego
6530 Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych
6540 Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich
6580 Informacja geologiczna
6624 Numeracja porządkowa nieruchomości
6625 Nazewnictwo placów i ulic
6721 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6846 Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
6847 Służebności gruntowe
6850 Użyczanie nieruchomości
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
6860 Tworzenie zasobu gruntów na cele rozbudowy pod budownictwo mieszkaniowe
6861 Stan prawny terenów pod budownictwo mieszkaniowe
7002 Przekazywanie zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7003 Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7010 Planowanie inwestycji komunalnych
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7014 Ewidencja inwestycji komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7021.1 Czystość i zieleń
7021.2 Ochrona zwierząt
7021.3 Oświetlenie
7021.4 Drogi
7031 Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych
7040 Zakładanie, rozszerzanie i likwidacja cmentarzy komunalnych
7041 Ewidencja cmentarzy na terenie jednostki samorządu
7210 Zaliczanie dróg do określonej kategorii
7211 Opinie w sprawie przebiegu dróg
7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa
7224 Wypadki drogowe
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
7240 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
7241 Studia, analizy, badania dotyczące komunikacji
7242 Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówką
7243 Nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego
7244 Działalność marketingowa, reklamowa i promocyjna w zakresie transportu
7342 Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij