Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Gmina Nowa Sól - Miasto - Wydział Organizacyjny

Symbol wydziału: OR
Nazwa: Wydział Organizacyjny
Telefon: 068 459-03-48; 459-03-17; 459-03-16 Faks: 068 459-03-58
E-Mail: nowasol@nowasol.pl
Miejsce urzędowania: pokoje nr: 203, 204, 205
Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt : 7:30 -15:30, śr: 9:00 - 17:00
WWW: http://www.nowasol.pl
Skrytka ePUAP: /nowasol/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 48' 16.21"N, 15° 43' 0.93"E  


Personel wydziału
Jarosław Bocer stanowisko d/s informatyki OR-IN, Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Alicja Choptowa-Rutkowska stanowisko d/s administracyjno-kadrowych OR-AK; stanowisko d/s kadr OR-KD, Zastępca Naczelnika Wydziału OR Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Furmaniak stanowisko d/s administracyjno-kadrowych OR-AK, podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Robert Grygier Obsługa targowiska, Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Adam Grygorowicz stanowisko d/s BHP i administracji OR-BHP Więcej ... [Więcej ...]
Artur Gusta stanowisko d/s informatyki OR-IN, Informatyk Więcej ... [Więcej ...]
Stanisław Jędrasiak Obsługa targowiska, Pracownik gospodarczy Więcej ... [Więcej ...]
Paweł Małek stanowisko d/s BHP i administracji OR-BHP, ... Więcej ... [Więcej ...]
Karol Mączka stanowisko d/s informatyki OR-IN Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Szarowar stanowisko d/s administracyjno-kadrowych OR-AK, Stanowisko ds administracyjno - kadrowych Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
052 Nadawanie odznaczeń, medali lub innych tytułów przez gminę
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
131 Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych
132 Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
134 Projektowanie i eksploatacja gminnych stron i portali internetowych
135 Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
160 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej
1611 Opracowywanie lub wdrażanie wzorów formularzy oraz ich wykazy
1613 Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1631 Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1633 Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
1634 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
1635 Skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym
1636 Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowym
1637 Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie postępowania z dokumentacją oraz ustalanie terminów przejęcia dokumentacji
1641 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2011 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administracyjnych
2011.1 sprawy organizacyjne zewnętrzne
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2110 Konkursy na stanowiska w urzędach
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2121.1 dodatki stażowe
2121.10 nadgdziny
2121.2 dodatki funkcyjne
2121.3 dodatki specjalne
2121.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne- 13
2121.5 umowy o pracę na czas określony
2121.6 umowy o pracę na czas nieokreślony
2121.7 umowy o pracę na okres próbny
2121.8 rozwiązanie stosunku pracy
2121.9 informacja o warunkach zatrudnienia
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2122.1 awanse stanowiskowe
2122.2 zmiany angaży
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2140 Staże zawodowe
2142 Praktyki
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2160.1 nagrody jubileuszowe
2162 Karanie
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
220.1 świadectwa pracy pracowników urzędu
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
224.1 zaśwaidczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników UM
224.2 RP-7 pracownikow urzędu
231 Działania w zakresie zwalczania wypadków, chorób zawodowych, ryzyka w pracy
2320 Wypadki przy pracy
2321 Wypadki w drodze do pracy i z pracy
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2350 Urlopy wypoczynkowe
2350.1 plany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych pracowników urzędu
2350.2 opieka nad dzieckiem
2350.3 urlopy okolicznościowe
2350.4 urlopy z tyt. przepracowanych nadgodzin
2350.5 dodatkowy dzień wolny
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2351.1 URLOPY OJCOWSKIE
2351.2 urlopy wychowawcze
2352 Urlopy bezpłatne
2403 Dokształcanie pracowników
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2411 Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych
2412 Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi
2422 Legitymacje ubezpieczeniowe
2424 Emerytury i renty
2430 Organizowanie i obsługa opieki zdrowotnej
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
2431.1 skierowanie na badania lekarskie wstępne
2431.2 skierowanie na badania lekarskie okresowe
2431.3 skierowanie na badania lekarskie kontrolne
2500 Przejmowanie obiektów na potrzeby urzędów i jednostek organizacyjnych gminy
2501 Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom
2502 Najmowanie lokali od innych na potrzeby własne
2510 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń
2511 Dokumentacja techniczna prac remontowych
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
253 Ubezpieczenia majątkowe
254 Ochrona mienia własnej jednostki
255 Ochrona przeciwpożarowa
2600 Źródła zaopatrzenia
2600.2 zamówienia na pieczątki
2600.3 zamówienia na druki
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
2615 Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych
262 Gospodarka odpadami (surowcami wtórnymi)
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
2633 Użytkowanie obcych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
2635 Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3120 Podatek od nieruchomości
3121 Podatek rolny
3124 Podatek od środków transportowych
3131 Opłata eksploatacyjna
3137 Opłata administracyjna
3222 Rozliczenia
3234 Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego
3236 Deklaracje na PFRON
500 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące wyborów i referendów, spisów powszechnych
5011 Spisy wyborców
502 Obsługa organizacyjna wyborów
502.1 Wybory Prezydenta RP 2020
503 Obsługa organizacyjna referendów
5040 Gminne biura spisowe
5040.1 Spis Rolny 2020
5315 Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów.
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij