Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Gmina Nowa Sól - Miasto - Wydział Finansowo-Budżetowy

Symbol wydziału: FB
Nazwa: Wydział Finansowo-Budżetowy
Telefon: 068 459-03-12 Faks: 068 459-03-58
E-Mail: nowasol@nowasol.pl
Miejsce urzędowania: pokoje nr: 1,2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt : 7:30 -15:30, śr: 9:00 - 17:00
WWW: http://www.nowasol.pl
Skrytka ePUAP: /nowasol/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 48' 16.21"N, 15° 43' 0.93"E  


Personel wydziału
Justyna Banaszak Stanowisko d/s podatku VAT Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Barańska Stanowisko d/s wymiaru podatków Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Bernat Stanowisko d/s obsługi kasy Więcej ... [Więcej ...]
Malwina Buczyńska Stanowisko d/s wymiaru podatków Więcej ... [Więcej ...]
Wioleta Delicat Stanowisko d/s opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów Więcej ... [Więcej ...]
Czesława Dubaniowska Stanowisko d/s planowania budżetowego Więcej ... [Więcej ...]
Julita Iwasieczko Stanowisko d/s windykacji Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Kuczyńska Stanowisko d/s placówek oświatowo-wychowawczych Więcej ... [Więcej ...]
Iwona Lange Stanowisko d/s dochodów Gminy Więcej ... [Więcej ...]
Anna Narożna Stanowisko d/s windykacji Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Oryszczak Stanowisko d/s księgowości podatkowej i opłat Więcej ... [Więcej ...]
Stefania Parahus Stanowisko d/s wymiaru podatków Więcej ... [Więcej ...]
Wioleta Pawlak Stanowisko d/s windykacji Więcej ... [Więcej ...]
Dorota Skowronek Stanowisko d/s podatku VAT Więcej ... [Więcej ...]
Bogumiła Smolińska-Serwa Stanowisko d/s płac i ZUS Więcej ... [Więcej ...]
Jolanta Szatkowska-Stec Stanowisko d/s placówek oświatowo-wychowawczych Więcej ... [Więcej ...]
Wioleta Zwolińska Stanowisko d/s windykacji należności z tytułu sprzedaży mienia i z likwidowanych przedsiębiorstw Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3022 Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3024 Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu
3025 Propozycje organów jednostek pomocniczych gminy dotyczące rozdysponowania środków budżetowych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3030 Układ wykonawczy budżetu gminy
3031 Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminy
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3033 Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3036 Rewizja budżetu i jego bilansu
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3040 Finansowanie działalności urzędów i jednostek organizacyjnych gminy
3041 Finansowanie inwestycji
3042 Finansowanie remontów
3050 Obsługa finansowa funduszy i środków dodatkowych
3051 Obsługa finansowa pożyczek i kredytów
3052 Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi
3053 Obsługa finansowa funduszy ze środków zagranicznych, w tym Unii Europejskiej
3054 Gospodarka pozabudżetowa
3060 Emitowanie obligacji na terenie kraju
3110 Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdawczość w tym zakresie
3111 Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie
3120 Podatek od nieruchomości
3121 Podatek rolny
3122 Podatek leśny
3123 Łączne zobowiązanie podatkowe rolników
3124 Podatek od środków transportowych
3126 Podatek od spadków i darowizn
3127 Łączne zobowiązanie podatkowe dla osób nie będących rolnikami
3130 Opłata skarbowa
3132 Opłata targowa
3134 Opłata adiacencka
3136 Opłaty za zarząd gruntami i za ich użytkowanie
3137 Opłata administracyjna
3138 Opłata od posiadania psów
3140 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
3141 Zaświadczenia w sprawach opłat
3150 Dochody z majątku gminy
3151 Odsetki
3153 Dotacje
3154 Subwencje
3160 Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot
3161 Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
3162 Windykacja należności
3163 Kontrole podatkowe przeprowadzane przez przedstawicieli gminy u podatników
3200 Polityka rachunkowości i plany kont
3201 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie dotyczące zagadnień z zakresu rachunkowości, księgowości i obsługi kasowej
3210 Obrót gotówkowy
3211 Obrót bezgotówkowy
3212 Depozyty kasowe, obsługa wadium
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3223 Ewidencja syntetyczna i analityczna
3224 Uzgadnianie sald
3225 Kontrole i rewizje kasy
3226 Zobowiązania, poręczenia
3227 Księgowość materiałowo-towarowa
3230 Dokumentacja płac i potrąceń z płac
3231 Listy płac
3232 Kartoteki wynagrodzeń
3233 Wypłaty diet radnym
3234 Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego
3235 Rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne
3240 Wycena i przecena
3241 Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne
3250 Interwencje Głównego Księgowego
3251 Inne sprawy nadzoru finansowego
440 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu systemu oświaty
441 Programy oświatowe oraz sprawozdawczość w tym zakresie
4420 Ustalanie sieci przedszkoli publicznych
4421 Ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów
4422 Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
4423 Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
4424 Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych
4430 Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
4431 Wspieranie szkół niepublicznych
444 System informacji oświatowej
4450 Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół
4451 Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu
4452 Nauczanie indywidualne i rewalidacja indywidualna
4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
4454 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i klasy integracyjne
4455 Olimpiady i konkursy edukacyjne
4460 Programy pomocy materialnej dla uczniów
4464 Dowóz uczniów do szkół
4470 Awans zawodowy nauczycieli
4471 Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
4472 Nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli
4480 Realizacja i wykorzystanie funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli
4481 Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących nauczycieli

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij